UWAGA ZMIANA ADRESU EMAIL: sp138@eduwarszawa.pl

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Generator WWW oferowany przez firmę WWW.STRONYZKLASA.PL jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła/przedszkole, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
System umożliwia m.in.:
- zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
- zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
- wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
- alty dla zdjęć dodanych w galerii albumu fotograficznego są możliwe do edycji przez użytkownika. Opcja ta jest dostępna po przejściu do Galerii, następnie w prawym górnym rogu zmień -> podpisy zdjęć.
- przyciskiem TAB istnieje możliwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi elementami strony, możliwość pominięcia bloków oraz fokus i tabindex.

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 138 w Warszawie.
Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 138 w Warszawie..

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE
1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
2. Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).
3. Kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Jaworska.
E-mail: mjaworska@edu.warszawa.pl
Telefon: 22 277-11-19
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138 w Warszawie
Adres: ul. Pożaryskiego 2
04-703 Warszawa
E-mail: sp138@eduwarszawa.pl
Telefon: 22 277-11-19
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Szkoły Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta prowadzi 1 wejście główne. Prowadzą do niego dwie ścieżki chodnikowe, jedna od ul. Pożaryskiego, druga od ul. Świebodzińskiej. Wejście umożliwia dostanie się do wiatrołapu wprost z poziomu terenu. Za wiatrołapem jest rozwidlenie. Po lewej stronie schody prowadzą do domofonu oraz wejścia na partej oraz do portierni. Na wprost znajdują się schody do szatni. Przy schodach nie znajdują się podjazdy dla wózków.

Rozwiązanie alternatywne: przez oszklone drzwi wezwać osoby będące na portierni i poprosić o stosowną pomoc. Jest możliwość umówienia się na spotkanie z tłumaczem języka migowego. Telefon do sekretariatu: 22 2771119; 22 277 11 51

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W sekretariacie i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

Data dodania: 2021-09-08 08:15:01
Data edycji: 2022-11-16 11:51:48
Ilość wyświetleń: 706

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

,,To nasza szkoła, to nasza szkoła, w niej szybko płyną nauki dni; to nasza szkoła, to nasza szkoła, to szkoła jakiej nie widział nikt!"

hymn szkolny, słowa Maciej Wojtyszko
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook